យោងតាមការស្ទាបស្ទង់មួយដែលបានសិក្សារស្រាវជាវពីមេតាបានបង្ហាញថាមនុស្ស ៥០% បានផ្ញើរសារមកកាន់ផេកអាជីវកម្មបន្ទាប់ពីបានឃើញវីដេអូក្នុង REEL ចំណែកឯ ៦៦% បាននិយាយថាពួកគេបានទិញសេវាកម្ម ឬផលិតផលបន្ទាប់ពីបានមើលវីដេអូ REEL។ តាមការធ្វើ Lift Studies មួយបង្ហាញថាការផ្សព្វផ្សាយដោយប្រើប្រាស់វីដេអូតែមួយ ឬក៏វីដេអូបូកជាមួយ និងរូបភាពដំណើរការល្អជាងការប្រើប្រាស់រូបភាពតែមួយ ព្រោះវីដេអូជាផ្នែកមួយដ៏សំខាន់ជួយជំរុញឲ្យទស្សនិជនមានការចង់ចាំ ខ្ពស់។ ខាងក្រោមនេះជាគន្លឹះ៥យ៉ាងក្នុងកាផលិតវីដេអូ សម្រាប់សេវាកម្មថែទាំសុខភាព ដូចជានីតិវិធី […]