ការងារ

ខូឡូវ៉ាយកំពុងស្វែងរកកម្មសិក្សាផ្នែកទីផ្សារឌីជីថលនិងផ្នែកលក់

១. កម្មសិក្សាទីផ្សារឌីជីថល (១នាក់)

តម្រូវការ​:

 • កំពុងសិក្សាបរិញ្ញាបត្របច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាន, ទីផ្សារ, ពាណិជ្ជកម្មអេឡិចត្រូនិច ឬជំនាញពាក់ព័ន្ធ។
 • មានភាពច្នៃប្រឌិតព្រមជាមួយនឹងការអនុវត្តល្អ។
 • មានភាពក្លាហាន និង មានទំនាក់ទំនងល្អ។
 • មានភាពស្មោះត្រង់ និង មានទំនួលខុសត្រូវខ្ពស់ក្នុងការងារ
 • មិនទាមទាឲ្យបទពិសោធន៍ការងារ។
  2. ការចុះកម្មសិក្សាផ្នែកលក់ (១នាក់)

តម្រូវការ:

  • បរិញ្ញាបត្របច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាន, ទីផ្សារ, ទំនាក់ទំនង
  • អាចប្រើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមនិងនិយាយបានល្អក្នុងការលក់
  • រួសរាយរាក់ទាក់និងចេះអធ្យាស្រ័យក្នុងគ្រប់ស្ថានភាព
  • ស្មោះត្រង់និងទទួលខុសត្រូវខ្ពស់ក្នុងការងារ
  • ចេះបត់បែននិងអាចធ្វើការជាក្រុម
  • មិនទាមទាឲ្យបទពិសោធន៍ការងារ។
3. Creative Designer

Responsibilities

 • Research topics related to digital marketing (combining online sources, interviews, and studies)
 • Write a clear marketing copy to promote our products/services
 • Prepare well-structured drafts using Content Management Systems
 • Proofread and edit blog posts before publication
 • Coordinate with marketing and design teams to illustrate articles
 • Conduct simple keyword research and use SEO guidelines to increase web traffic
 • Promote content on social media
 • Identify customers’ needs and gaps in our content and recommend new topics
 • Ensure all-around consistency (style, fonts, images, and tone)
 • Update website content as needed

Requirements

 • Proven work experience as a Content Writer, Copywriter or similar role
 • Portfolio of published articles
 • Experience doing research using multiple sources
 • Familiarity with web publications
 • Excellent writing and editing skills in Khmer, English
 • Hands-on experience with Content Management Systems (e.g. WordPress)
 • Ability to meet deadlines
4. Content Writer

Responsibilities

 • Design briefs and determines requirements
 • Conceptualize visuals based on requirements
 • Creating images and layouts by hand or using design software
 • Prepare rough drafts and present ideas
 • Develop illustrations, logos, and other designs using software or by hand
 • Use the appropriate colors and layouts for each graphic
 • Work with copywriters and creative director to produce the final design
 • Test graphics across various media
 • Amend designs after feedback
 • Ensure final graphics and layouts are visually appealing and on-brand
 • Shooting Photo
 • Video effect

Requirements

 • Proven graphic designing and video editor experience
 • A strong portfolio of illustrations, or other graphics
 • Familiarity with design software and technologies (such as InDesign, Illustrator,
 • Dreamweaver, Photoshop, After Effect )
 • A keen eye for aesthetics and details
 • Excellent communication skills
 • Ability to work methodically and meet deadlines

* ពេញម៉ោង៖ ៨:០០ ព្រឹក – ៥:១៥ ល្ងាច

ព័ត៌មានបន្ថែម៖ ០៩២៧១១៩២២

ផ្ញើប្រវត្តិរូបសង្ខេបរបស់អ្នកទៅអ៊ីមែល: [email protected]