លេខ​ទំនាក់ទំនង​បន្ទាន់

អគ្គីភ័យ
1 ខលទៅស្ថានីយ៍ទូរស័ព្ទ 666 or 118
2 នាយកដ្ឋានពន្លត់អគ្គីភ័យទួលស្លែង 023 723 555 or 012 786 693
ប៉ូលីស
3 ខលទៅស្ថានីយ៍ទូរស័ព្ទ 117
4 រដ្ឋលេខាធិការប៉ូលីសរដ្ឋ 012 999 999
5 ប៉ូលីសចរាចរណ៍ 012 896 628
6 ប៉ូលីសទេសចរណ៍ 097 778 0002
រថយន្តសង្គ្រោះបន្ទាន់និងមន្ទីរពេទ្យ
7 រថយន្តសង្គ្រោះបន្ទាន់ (S.A.M.U) 119
8 ខលទៅស្ថានីយ៍ទូរស័ព្ 023 723 840
9 រថយន្តសង្គ្រោះបន្ទាន់កាល់ម៉ែត(S.A.M.U) 023 426 948 / 023 724 891 / 012 912 947 / 016 585 108 / 092 858 434
10 រថយន្តសង្គ្រោះបន្ទាន់នៅមន្ទីរពេទ្យរុស្ស៊ី(S.A.M.U) 023 217764
11 រថយន្តសង្គ្រោះបន្ទាន់របស់មន្ទីរពេទ្យកុសុមៈ(S.A.M.U) 016 909774
12 មជ្ឈមណ្ឌលបញ្ចូលឈាម 023 215 949
ឧបករណ៍ប្រើប្រាស់សាធារណៈ
13 ការ​ផ្គត់ផ្គង់​ទឹក 023 724 046
14 អគ្គិសនី (EDC) 023 723 871