កញ្ចប់សេវាកម្ម

កញ្ចប់រៀបចំ និងគ្រប់គ្រង់ Facebook Page
 • បង្កើត professional facebook page
 • រចនា facebook profile/cover
 • បង្កើតបញ្ជីផលិតផលនិងសេវាកម្ម
 • រក្សាសុវត្តិភាពរបស់ Page
 • ការពារគណនីមិនឲ្យ Unavailable
 • ជួយកាត់បន្ថយការចំណាយទៅលើ Boost
 • ទទួលបានសេចក្ដីទុកចិត្តពីអតិថិជន
 • ភ្ជាប់ជាមួយ colowi bot (អតិថិជនដែលធ្វើការកម្មង់ទំនិញរបស់លោកអ្នកទាំងអស់ ត្រូវបានបញ្ចូលទៅរបាយការណ៍ដោយស្វ័យប្រវត្តិ ដោយលោកអ្នកមិនចាំបាច់រៀបតារាងហើយសរសេរព័ត៌មានអតិថិជនឡើងវិញនោះទេ និងមានជាច្រើនទៀត ...)

ទាក់ទង មក ពួក យើង
Boost Post Unavailable
 • ជួសជុលការ boot ដែរប្រើមិនបាន
 • កែកំហុសគណនីផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម
 • ត្រួតពិនិត្យសុវត្ថិភាពនៅលើទំព័រហ្វេសប៊ុក / ប្រវត្តិរូបហ្វេសប៊ុក
 • ពិគ្រោះយោបល់លើទីផ្សារឌីជីថល

ទាក់ទង មក ពួក យើង
យុទ្ធនាការផ្សព្វផ្សាយតាមហ្វេសប៊ុក
 • បង្កើតបញ្ជីផលិតផល / សេវាកម្ម
 • បង្កើតទំព័រអាជីវកម្ម (មិនមែនទំព័រហ្វេសប៊ុកទេ)
 • យុទ្ធសាស្រ្តកាត់បន្ថយការចំណាយ
 • បង្កើនការចូលរួមរបស់អតិថិជន
 • រចនារូបភាពពាណិជ្ជកម្មចំនួន ៤ ក្នុងមួយខែ
 • រួមបញ្ចូលជាមួយ colowi bot (ធ្វើរបាយការណ៍អំពីការបញ្ជាទិញរបស់អតិថិជននិងច្រើនទៀត ... )

ទាក់ទង មក ពួក យើង
animationanimationanimation