សេវាកម្ម

សេវាកម្មខូឡូវ៉ាយ

សូមស្វាគមន៍ការមកកាន់ ភ្នាក់ងារទីផ្សារឌីជីថល ខូឡូវ៉ាយ! យើងខ្ញុំផ្ដល់ជូនសេវាកម្មដែលមានជំនាញច្បាស់លាស់ក្នុងការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មលើបណ្ដាញអុីនធឺណិតដោយផ្ដោតលើការស្វែងរក ការភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងជាមួយអតិថិជន បណ្ដាញសសង្គមល្បីៗ និងការធ្វើទីផ្សារដោយផ្ដោតលើបណ្ដាញបង់ប្រាក់ផ្សេងៗ
icon
Phnom Penh, KH
No. 229E1, Str. 182, Teuk Laak II