សេវាធ្វើទីផ្សារតាម Wifi

img

How does it work?

Our WiFi marketing solutions are a new way to promote your product within the industry.

You can empower your business with free WiFi and a WiFi hotspot for your customers. This is extremely easy to customize to the needs of your business and creates a responsive hotspot portal. It provides a wide range of benefits for your customers, which will allow them to connect to the internet. Whilst they connect, they will be shown a range of information regarding your business. This allows you to promote any new offers you have, as well as new flavors (if you own a food store) which will directly result in an increase in sales.

Icon
Excellent Support
We make sure that we maintain a professional yet supportive approach to all projects, ensuring that we support you throughout each individual stage.
Icon
Awesome Team
our team of experts, we will do our very best to understand your perspective before starting any projects.
Icon
Innovation Technology
This innovative style of marketing is a perfect way to get ahead of your competitors, providing you with the unique selling point that you need to increase conversions and drive sales.
animationanimation

Get Started Today !

Your customer love free wifi so much. Wifi marketing is a bridge to connect them to the Internet and your product/service.
animationanimation
icon
ភ្នំពេញ, កម្ពុជា
ផ្ទះលេខ ២២៩E១, ផ្លូវ ១៨២, ទឹកល្អក់ ២
icon
[email protected]
សេវាគាំទ្រ
icon
+៨៥៥ ៩២ ២១១៧២២
ច័ន្ទ-សុក្រ ៨ព្រឹក-៥ល្ងាច