នៅពេលនិយាយអំពីបុគ្គលិកលក្ខណៈរបស់អ្នកទិញ(Buyer Personal) ការយល់ដឹងអំពីធាតុមានសារៈសំខាន់សម្រាប់ក្នុងការបង្កើតទម្រង់មួយដ៏ត្រឹមត្រូវ និងប្រសិទ្ធភាពក្នុងការកំណត់គោលដៅទស្សនិកជនរបស់អ្នក។ ធាតុសំខាន់ៗទាំងនេះរួមបញ្ចូលនូវប្រជាសាស្រ្ត ចិត្តសាស្ត្រ និងអាកប្បកិរិយា ដែលប្រមូលផ្តុំគ្នា ធ្វើឲ្យអ្នកយល់ដឹងកាន់តែច្បាស់និង បានសុីជម្រៅអំពីអតិថិជនរបស់អ្នក។

ប្រជាសាស្រ្ត សំដៅទៅលើការសិក្សាអំពីទស្សនិកជនគោលដៅរបស់អ្នក ថាតើពួកគេមាន អាយុប៉ុន្មាន ភេទអ្វី កម្រិតអប់រំកម្រិតណា និងមុខរបរអ្វីជាដើម។ កត្តាប្រជាសាស្រ្តទាំងនេះជួយឱ្យអ្នកបែងចែក និងចាត់ថ្នាក់ទស្សនិកជនរបស់អ្នកទៅជាក្រុមផ្សេងៗគ្នា ដែលអាចឱ្យអ្នកកែសម្រួលយុទ្ធសាស្រ្តទីផ្សាររបស់អ្នកទៅនឹងតម្រូវការ និងចំណូលចិត្តជាក់លាក់នៃក្រុមមនុស្សនីមួយៗ។

Psychographics ស្វែងយល់កាន់តែស៊ីជម្រៅទៅក្នុងទិដ្ឋភាពផ្លូវចិត្ត និងអារម្មណ៍នៃទស្សនិកជនគោលដៅរបស់អ្នក។ នេះរួមបញ្ចូលទាំងគុណតម្លៃ ជំនឿ អាកប្បកិរិយា ចំណាប់អារម្មណ៍ និងជម្រើសរបៀបរស់នៅរបស់ពួកគេ។ តាមរយៈការយល់ដឹងអំពី Psychographics អ្នកនឹងទទួលបានការយល់ដឹងអំពីការលើកទឹកចិត្ត សេចក្តីប្រាថ្នា និងចំណុចដែលពួកគេត្រូវការ និង មិនត្រូវការ។ ចំណេះដឹងនេះអាចឱ្យអ្នកធ្វើការផ្សព្វផ្សាយ ដែលមានសក្ដានុពលនិងចំគោលដៅរបស់អតិថិជណ ដែលឆ្លើយតបទៅីនឹងបំណងប្រាថ្នា អារម្មណ៍ និងអ្វីដែលពួកគេត្រូវការជាចំបាច់។

អាកប្បកិរិយា សំដៅទៅលើសកម្មភាព ទម្លាប់ និងគំរូដែលពួកគេតែងតែធ្វើ ដែលចំណុចនេះហើយគឺបង្ហាញឲ្យឃើញនៃទស្សនិកជនគោលដៅរបស់អ្នក។ នេះរួមបញ្ចូលទាំងអាកប្បកិរិយាការទិញរបស់ពួកគេ សកម្មភាពអនឡាញ ការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ និងអន្តរកម្មជាមួយស្លាកយីហោ។ តាមរយៈការសិក្សាអំពីអាកប្បកិរិយារបស់ពួកគេ អ្នកអាចកំណត់អត្តសញ្ញាណបណ្តាញដែលពួកគេចូលចិត្ត ទីកន្លែងដែលពួកគេចូលរួម និងកត្តាដែលមានឥទ្ធិពលលើដំណើរការធ្វើការសម្រេចចិត្តរបស់ពួកគេ។ ហើយព័ត៌មាននេះអាចជួយអ្នកបង្កើនប្រសិទ្ធភាពយុទ្ធសាស្ត្រទីផ្សាររបស់អ្នក និងផ្សព្វផ្សាយទៅដល់ទស្សនិកជនរបស់អ្នកនៅពេលវេលាត្រឹមត្រូវ និងតាមវិធីត្រឹមត្រូវ។

តាមរយៈការរួមបញ្ចូលគ្នារវាងប្រជាសាស្រ្ត ចិត្តសាស្ត្រ និងអាកប្បកិរិយា អ្នកនិងយល់ដឹងកាន់តែច្បាស់និងទូលំទូលាយអំពីអតិថិជនរបស់អ្នក។ ការយល់ដឹងនេះនិងជួយឱ្យអ្នកបង្កើតយុទ្ធនាការទីផ្សារគោលដៅ អភិវឌ្ឍផលិតផល និងសេវាកម្មដែលស្របតាមតម្រូវការរបស់ពួកគេ និងបង្កើតទំនាក់ទំនង កាន់តែជិតស្និទ្ធជាមួយទស្សនិកជនរបស់អ្នក។ បន្ថែមពីនេះវាអាចជួយឱ្យអ្នកយល់អំពីបញ្ហារបស់ពួកគេ ដោះស្រាយចំណុចលំបាករបស់ពួកគេ និងផ្តល់នូវបទពិសោធន៍ផ្ទាល់ខ្លួន ដែលជំរុញឱ្យមានការចូលរួម ភាពស្មោះត្រង់ និងចុងក្រោយទីប្រែចិត្តជឿលើយុទ្ធនាការទីផ្សាររបស់យើង។
សរុបមក ធាតុសំខាន់ៗនៃបុគ្គលអ្នកទិញ – ប្រជាសាស្រ្ត ចិត្តសាស្ត្រ និងអាកប្បកិរិយា – ផ្តល់នូវទិដ្ឋភាពរួមនៃទស្សនិកជនគោលដៅរបស់អ្នក។ ពួកគេជួយអ្នកឱ្យយល់ថាតើអតិថិជនរបស់អ្នកជានរណា តម្រូវការពួកគេជាអ្វី កត្តាអ្វីដែលអាចជំរុញពួកគេ និងរបៀបដែលពួកគេមានឥរិយាបទឬអាកប្បកិរិយា។ តាមរយៈការបញ្ចូលធាតុទាំងនេះទៅក្នុងយុទ្ធសាស្ត្រទីផ្សាររបស់អ្នក អ្នកអាចកែសម្រួលវិធីសាស្រ្តរបស់អ្នកប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព ពង្រីកលទ្ធភាពរបស់អ្នក និងជំរុញទំនាក់ទំនងរយៈពេលវែងជាមួយអតិថិជនដ៏ល្អរបស់អ្នក។