ក្រុមហ៊ុនមេតាបានប្រកាសអំពីការគិតលើតម្លៃបន្ថែម 30% សំរាប់ការផ្សព្វផ្សាយតាមរយះ boost post នៅលើ Facebook app និង Instagram app លើ iOS ។ ការគិតលើតម្លៃបន្ថែមនេះ និងចាប់ពីខែ កុម្ភៈ ឆ្នាំ ២០២៤ នេះហើយ។ […]